Aktuality


Aktualizováno: 04.07.2024 - Vytvořeno: 04.07.2024

Digitální technická mapa Jihomoravského kraje v produkčním provozu

Dne 1. července 2024 byl zahájen tzv. produkční provoz Digitální technické mapy Jihomoravského kraje (DTM). Postupně probíhají importy sítí dopravní a technické infrastruktury, které do DTM posílají jejich vlastníci, správci či provozovatelé. S ohledem na tuto skutečnost bude poskytování denních změnových dat aktivní až od 1. září 2024.

I nadále je k dispozici tzv. testovací prostředí DTM - viz ČÚZK - Dokumentace integračního prostředí (cuzk.cz) .


Aktualizováno: 06.06.2024 - Vytvořeno: 06.06.2024

Novela vyhlášky

Ve sbírce zákonů byla zveřejněna pod č. 140/2024 vyhláška, kterou se mění (novelizuje) vyhláška č. 393/2020 Sb.

Většina ustanovení nabude účinnosti 1. července 2024. Výjimkou je čl. I bod 9, který nabude účinnosti 1. ledna 2025.

Novela vyhlášky je dostupná zde:140/2024 Sb. (e-sbirka.cz)


Aktualizováno: 06.06.2024 - Vytvořeno: 06.06.2024

Aktualizace metodiky

Český úřad zeměměřičský a katastrální zveřejnil aktualizovanou metodiku pro geodetické zaměřování ZPS DTM kraje a pro práci s dokumentací dokument ve formátu PDF. Zásadním způsobem se nezměnil, jen v některých kapitolách byla již některá pravidla zpřesněna. Upřesněna byly také např. některá pravidla zpracování GAD DTM, možnosti kontrol JVF DTM a řešení reklamací. Současně byl pro praktické doplnění dokumentu přidán vzorový příklad GAD DTM .

Podrobnosti jsou dostupné zde:

https://cuzk.cz/DMVS/Novinky/Verze-2-1-Metodiky-pro-geodeticke-zamerovani-ZPS.aspx


Aktualizováno: 03.05.2024 - Vytvořeno: 03.05.2024

Spuštění pilotního provozu ke dni 10.5. 2024

Spuštění pilotního provozu ke dni 10.5. 2024

V souladu s bodem 1 přechodných ustanovení zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, (zavedených zákonem č. 47/2020 Sb. Čl. II) zpřístupnil Jihomoravský kraj digitální technickou mapu kraje a tímto vyzývá obce a další vlastníky, provozovatele a správce dopravní a technické infrastruktury k součinnosti, zejména k předání jimi vedených údajů o objektech a zařízeních, které jsou obsahem digitální technické mapy kraje. Data o dopravní a technické infrastruktuře mohou být do DTM krajů předávána pouze standardními službami IS digitální mapy veřejné správy a IS digitální technické mapy, a to po předchozí registraci v registru subjektů. Potřebné informace k registraci jsou dostupné na internetové stránce ČÚZK - Portál DMVS. Vlastníci dopravní a technické infrastruktury přitom zodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost předaných údajů, a to v rámci charakteristik přesnosti stanovených vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje.

Doporučujeme vlastníkům, provozovatelům a správcům před importem dat o své dopravní a technické infrastruktuře do produkčního prostředí DTM prostřednictvím IS DMVS otestovat tyto importy nejprve v integračním prostředí IS DMVS INT1. Případně alespoň ověřit, zda byly importy dat dopravní a technické infrastruktury otestovány dodavatelem jejich software. Dokumentace k integračnímu prostředí je dostupná na stránkách ČÚZK.


Aktualizováno: 18.04.2024 - Vytvořeno: 18.04.2024

Metodika pro zaměřování ZPS

Na webových stránkách ČÚZK byla zveřejněna Metodika pro geodetické zaměřování ZPS DTM kraje a pro práci s dokumentací (verze 2.0). Dokument stanovuje pravidla pro pracovní postupy, tvorbu a obsah geodetického zaměření objektů základní prostorové situace DTM kraje při předávání změn údajů o poloze a výšce objektu nebo zařízení v souvislosti s požadavky na jejich vedení vyplývající z platných předpisů. Metodika je dostupná zde: ČÚZK - Metodika .


Aktualizováno: 18.04.2024 - Vytvořeno: 18.04.2024

Oznámení o odstávce prostředí IS DTM

Z důvodu přechodu na novou verzi JVF DTM 1.4.3 bude od 1.4.2024 do 15.4.2024 omezena funkčnost produkčního prostředí IS DTM. V uvedeném období nebudou dostupné následující služby - výdej dat, prohlížení dat ve webovém mapovém klientovi, WMS a WMTS (pro data ZPS, TI a DI), příjem dat TI a DI z IS DMVS, příjem GAD z IS DMVS, kontrola dokumentace (GAD), metadata, georeporty, existence sítí.


Aktualizováno: 18.04.2024 - Vytvořeno: 18.04.2024

Pilotní provoz - informace

V termínu od 1. dubna 2024 bude v produkčním prostředí IS DMVS a produkčních prostředích krajských IS DTM spuštěn pilotní provoz. Ve stejném termínu bude v souladu s harmonogramem na produkčním prostředí IS DMVS nasazena verze JVF DTM 1.4.3. Veškeré informace s tím spojené a další důležité změny jsou shrnuty v dokumentu ZDE


Aktualizováno: 18.04.2024 - Vytvořeno: 18.04.2024

Seznam WMS/WMTS služeb

V sekci dokumenty byl zveřejněn přehled veřejných mapových služeb uveřejněných IS DTM formou WMS a WMTS - viz ZDE.


Aktualizováno: 18.04.2024 - Vytvořeno: 18.04.2024

Seminář - produkty pro DTM

Dne 13. března 2024 se uskuteční seminář, na kterém budou představeny některé z produktů a služeb soukromých firem, které je možné využít při práci s Digitální technickou mapou (DTM). 

Cílem semináře je představení softwarových řešení konsolidace (převodu) dat nebo úvodního naplnění a aktualizace dat krajských DTM. Svá řešení představí společností (sdružení), které se na základě výzvy ČÚZK a APG v daném termínu k této možnosti přihlásily.

Tento seminář bude dostupný také on-line. Záznam semináře bude následně k dispozici.

Podrobnosti jsou zde: Pozvanka-na-odborny-seminar.


Aktualizováno: 18.04.2024 - Vytvořeno: 18.04.2024

Oznámení o odstávce testovacího prostředí

Z důvodu přechodu na novou verzi JVF DTM 1.4.3 bude od 1.3.2024 do 15.3.2024 omezena funkčnost testovacího prostředí IS DTM. V uvedeném období nebudou dostupné následující služby - výdej dat, prohlížení dat ve webovém mapovém klientovi, WMS a WMTS (pro data ZPS, TI a DI), příjem dat TI a DI z IS DMVS, příjem GAD z IS DMVS, kontrola dokumentace (GAD), metadata, georeporty, existence sítí.

V termínu od 1.3.2024 do 11.3.2024 bude z provozních důvodů nedostupné integrační prostředí INT1 IS DMVS. Po opětovném zprovoznění bude v prostředí INT1 k dispozici nová verze 1.6.1.3 IS DMVS (která oproti aktuální verzi obsahuje důležitou změnu v pojmenování odesílaných JVF - soubory obsahující data ve formátu JVF musí mít příponu .jvf.xml) a avizovaná nová verze JVF DTM 1.4.3.


Aktualizováno: 18.04.2024 - Vytvořeno: 18.04.2024

JVF - nová verze

ČÚZK zveřejnil návrh nové verze Jednotného výměnného formátu – verzi 1.4.3. S nasazením nové verze na produkční prostředí se počítá v průběhu prvního čtvrtletí roku 2024, termín bude upřesněn.

Podrobnosti (včetně změn vůči předchozí verzi a ukázek) jsou zde:

ČÚZK - JVF DTM

Tato verze 1.4.3 byla schválena 22. listopadu 2023 s drobnými změnami vůči původnímu návrhu.

Doplnění: Dne 8. února 2024 byly Koordinační radou správců DMVS a DTM schváleny drobné formální opravy JVF DTM verze 1.4.3. Přehled realizovaných oprav je uveden ZDE.


Aktualizováno: 18.04.2024 - Vytvořeno: 18.04.2024

Testovací prostředí pro zeměměřičské inženýry

Český úřad zeměměřičský a katastrální nabízí autorizovaným zeměměřickým inženýrům (AZI) možnost testování vybraných funkcionalit Portálu DMVS pro úkony související s jejich prací. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.


Aktualizováno: 18.04.2024 - Vytvořeno: 18.04.2024

Návod pro zakládání rozsahu DI a TI

Na webu ČÚZK byl zveřejněn návod pro zadání rozsahu dopravní infrastruktury (DI) a jednotlivých typů technické infrastruktury (TI), který bude využíván v rámci Digitálních technických map (DTM)- viz ZDE . Části DI a TI vymezují území, k němuž se vlastník (nebo jím určený subjekt) vyjadřuje ve stavebním, územním nebo obdobném řízení.

Součástí návodu je i postup, jakým může vlastník pověřit editora zakládáním a editováním prvků v DTM.

Na webu ČÚZK jsou zveřejněny prezentace z odborného semináře k problematice zakládání, správy a aktualizace částí a rozsahů editace dopravní infrastruktury (DI) a jednotlivých typů technické infrastruktury (TI), který se konal dne 8. listopadu 2023 v Praze na ČÚZK viz ZDE .


Aktualizováno: 18.04.2024 - Vytvořeno: 18.04.2024

Harmonogram

Koordinační radou správců DMVS a DTM byl schválený posun termínu zahájení pilotního provozu IS DTM krajů na 1. dubna 2024. Na základě této skutečnosti byly aktualizovány dokumenty Zahájení provozu Informačního systému DTM krajů  a Etapy zahájení provozu Informačních systémů DTM krajů, do kterých se posun tohoto termínu promítá.


Aktualizováno: 18.04.2024 - Vytvořeno: 18.04.2024

Seminář pro VSP

Český úřad zeměměřičský a katastrální uspořádá 8. listopadu 2023 další odborný seminář pro o zástupce vlastníků, správců a provozovatelů (VSP) dopravní a technické infrastruktury, který bude opakovaně zaměřen na problematiku zakládání, správy a aktualizace částí a rozsahů editace dopravní a technické infrastruktury v Informačním systému digitální mapy veřejné správy.  (IS DMVS). Podrobnosti jsou zde:

Pozvánka


Aktualizováno: 18.04.2024 - Vytvořeno: 18.04.2024

Seminář pro VSP

Český úřad zeměměřičský a katastrální uspořádá 7. září 2023 další odborný seminář pro o zástupce vlastníků, správců a provozovatelů (VSP) dopravní a technické infrastruktury, který bude opakovaně zaměřen na problematiku testování na integračním prostředí Informačního systému digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), včetně napojení na informační systémy digitálních technických map jednotlivých krajů a informační systémy VSP dopravní a technické infrastruktury. Podrobnosti jsou zde:

Pozvanka-na-odborny-seminar

Prezentace ze semináře jsou k dispozici zde:

ČÚZK - Prezentace (cuzk.cz)


Aktualizováno: 18.04.2024 - Vytvořeno: 18.04.2024

Návod pro registraci obcí

Na webu ČÚZK byl zveřejněn návod pro registraci obcí v Registru subjektů - vlastníků, správců, provozovatelů, editorů, který bude využíván v rámci Digitálních technických map (DTM) - viz ZDE . Aktivace účtu v tomto registru je podmínkou pro vkládání (zasílání) dat do DTM např. o dopravní a technické infrastruktuře ve vlastnictví obce (města).

Pro správné nastavení autentizace a autorizace v JIP/KAAS je připraven samostatný návod – viz ZDE. (JIP/KAAS je Jednotný Identitní Prostor a Katalog Autentizačních a Autorizačních Služeb v rámci systému CzechPOINT.)


Aktualizováno: 18.04.2024 - Vytvořeno: 18.04.2024

Registr subjektů

Byla spuštěna registraci vlastníků, správců a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury (VSP) a jejich editory - viz ZDE. Účet v tomto registru bude nutný pro odesílání aktualizací o dopravní a technické infrastruktuře. Vlastníci, správci a provozovatelé postupně obdrží výzvu k registraci do Registru subjektů IS DMVS. Zároveň byly na webu DMVS zveřejněny návody pro registraci VSP .


Aktualizováno: 18.04.2024 - Vytvořeno: 18.04.2024

Novela vyhlášky

Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 186/2023 vyhláška, kterou se novelizuje vyhláška č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje. 


Aktualizováno: 18.04.2024 - Vytvořeno: 18.04.2024

Metodika pro geodetické zaměřování

Na stránkách ČÚZK byla zveřejněna Metodika pro geodetické zaměřování základní prostorové situace DTM kraje a pro práci s dokumentací. 

Podrobnosti - viz stránky ČÚZK - Metodiky.


Aktualizováno: 18.04.2024 - Vytvořeno: 18.04.2024

Nová verze JVF

Na stránkách ČÚZK byla zveřejněna nová verzi JVF DTM 1.4.2.3. S nasazením na produkční prostředí se počítá v termínu od 1. července 2023.

Přehled změn - viz odkaz níže.

Podrobnosti jsou ZDE .


Aktualizováno: 18.04.2024 - Vytvořeno: 18.04.2024

Seminář pro geodety

Dne 2. června 2023 proběhne seminář k Digitální technické mapě, který je určen pro geodety. Seminář bude mít hybridní formu (prezenčně i on-line). V případě Vašeho zájmu o on-line účast pište na tento email: dtm@kr-jihomoravsky.cz .


Aktualizováno: 18.04.2024 - Vytvořeno: 18.04.2024

Dotazníkové šetření MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo údaje z dotazníkové šetření obcí a měst, který byl proveden v rámci přípravy podpory rozvoje Digitálních technických map z Národního plánu obnovy.

Údaje z dotazníků jsou k dispozici ZDE .

Související výzva na podporu rozvoje Digitálních technických map je dostupná ZDE .


Aktualizováno: 18.04.2024 - Vytvořeno: 18.04.2024

Nová verze JVF

Na stránkách ČÚZK byla zveřejněna nová verzi JVF DTM 1.4.2.2. S nasazením na produkční prostředí se počítá v termínu od 1. července 2023.

Přehled plánovaných a zvažovaných změn v prováděcí vyhlášce 393/2020 Sb. a v JVF DTM - viz odkaz níže.

Podrobnosti jsou ZDE .


Aktualizováno: 18.04.2024 - Vytvořeno: 18.04.2024

Novela zákona

Dne 5. 4. 2023 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 88/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost zákona nastává dnem 1. 7. 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 13, 14, 22, 25,28 a 42, která nabývají účinnosti dnem 1. 7.2024.


Aktualizováno: 18.04.2024 - Vytvořeno: 18.04.2024

Integrační prostředí

Český úřad zeměměřičský a katastrální zpřístupnil integrační prostředí IS DMVS s označením „INT1“. Jde o „testovací prostředí“ pro prověření komunikace mezi IS DMVS, jako centrálního prvku digitálních technických map, a informačními systémy vlastníků, správců a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury. Veškerou potřebnou dokumentaci pro práci v „INT1“ a potřebné podmínky jsou uvedeny ZDE.


Aktualizováno: 18.04.2024 - Vytvořeno: 18.04.2024

Spuštění testovacího portálu DTM

Portál digitální technická mapa Jihomoravského kraje byl spuštěn v testovacím prostředí.

RSS