Informační systém
Digitální technické mapy
Jihomoravského kraje
O portálu
IS DTM
Digitální technická mapa je informační systém, který obsahuje informace o dopravní a technické infrastruktuře a stavu území (polohopis). Digitální technická mapa je vedena pro území kraje. Správcem digitální technické mapy kraje je krajský úřad v přenesené působnosti. Digitální technická mapa kraje je zdrojem informací, které slouží zejména pro účely územního plánování, přípravy, umisťování, povolování a provádění staveb, poskytování informací o životním prostředí podle zákona o právu na informace o životním prostředí a poskytování údajů o fyzické infrastruktuře. Při budování Digitální technícké mapy byly využity prostředky z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (MPO). Kraje realizovali jednak projekt zaměřený na konsolidaci a pořízení dat k naplnění datového obsahu DTM, jednak implementační projekt krajských informačních systémů DTM s integrací na jednotné rozhraní informačního systému Digitální mapy veřejné správy.

Úvod